Mô tả môn học Chương trình liên kết 2+2 Đào tạo FinTech hợp tác với Đại học Á Châu

MÔ TẢ TÓM TẮT CÁC HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Năm thứ 1/First Year
STT
1 Macroeconomics

This course starts by discussing how key macro variables (GDP, CPI,…) are measured before turning to theories that explain the behaviour of the economy in the short and long run. Using this foundation, we discuss the main tools of macroeconomic policy (monetary and fiscal policy) and their role in stabilising the economy. We conclude by exploring the uses of macro policy in economies with international trade and turbulent financial markets.

Kinh tế học Vĩ mô

Môn học giới thiệu cách những chỉ số vĩ mô cơ bản như Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI),… được đo lường và áp dụng vào các lý thuyết để giải thích hành vi của nền kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Từ đó, môn học đi vào thảo luận việc sử dụng các công cụ vĩ mô như chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa trong việc điều hành, cũng như việc áp dụng chính sách trong thương mại quốc tế, cũng như hoạt động của các thị trường tài chính.

2 Microeconomics

Microeconomics studies how households (or individuals), business (or firms, enterprises) and the government make decisions, given scarcity of resources. It also studies the interactions among those market members and how these interactions have impacts on their economic benefits and the economy.

Kinh tế học Vi mô

Kinh tế học vi mô nghiên cứu cách mà cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ đưa ra quyết định, với nguồn lực hạn chế trong tay. Môn học cũng đi vào tìm hiểu cách các chủ thể trong thị trường tương tác với nhau, và tác động của chúng tới lợi ích của các bên và nền kinh tế.

3 Linear Algebra and its application in Economics and Business

The course provides the basic content of Linear Algebra in economic applications. This unit is equipped with the basic knowledge to students learning modules Microeconomics, Macroeconomics, Mathematical models in economics,…Topics covered include vector spaces, matrix algebra, determinat, system of linear equations, linear models, and its applications in economics.

Đại số tuyến tính và ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh

Môn học cung cấp những nội dung cơ bản của Đại số Tuyến tính và ứng dụng của nó trong kinh tế. Những kiến thức từ môn học này hỗ trợ cho các học phần như Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, mô hình toán trong kinh tế. Các chủ đề bao gồm vector không gian, ma trận, hệ thống các phương trình và mô hình tuyến tính,…

4 Calculus and its application in Economics and Business

The module aims to train thinking ability, improve math skills and apply calculus knowledge to research economic objects. Students will get familiar with some basic concepts about Calculus of one variable functions, calculus of multivariate functions, Integration, Optimization problems of function of several variables and learn how to use them to solve economic problems.

Giải tích và ứng dụng trong Kinh tế và Kinh doanh

Môn học tập trung vào khả năng tư duy, các kỹ năng toán học và giải tích trong các chủ đề nghiên cứu kinh tế. Những kiến thức từ môn học này hỗ trợ cho các học phần như Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, lý thuyết xác suất thống kê, kinh tế lượng. Chủ đề bao gồm các khái niệm về giải tích như hàm một biến, hàm đa biến, tích phân, tối ưu hóa với hàm đa biến và ứng dụng trong giải quyết các vấn đề kinh tế.

5 Introduction to Statistics

This course is a study of quantitative methods used in data analysis and business decision making, including descriptive statistics and inferential statistics. Topics include the role of statistics in modern business environments and for management information, data collection, data tabulation, probability concepts and probability distributions, sampling distribution, interval estimation and hypothesis testing.

Thông kê căn bản

Môn học giới thiệu các phương pháp định lượng sử dụng trong phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định kinh doanh, bao gồm thống kê mô tả và suy diễn. Các chủ đề bao gồm vai trò của thống kê trong môi trường kinh doanh hiện đại, cách thu thập dữ liệu, phân bảng dữ liệu, xác suất và phân phối xác suất, phân phối mẫu, dự đoán khoảng và lập giải thiết.

 

 

 

6 Principles of Law

This course will study the nature of law, law making and law application by executive departments of government. This class will cover a variety of topics, including the framework for government doing law making, issues of dispute settlement, and a few major sectors of law in the Vietnamese legal system.

Nguyên lý Luật

Sinh viên sẽ được tiếp cận các vấn đề về bản chất của luật pháp, quá trình làm luật, và việc áp dụng luật bởi các cơ quan hành pháp. Các chủ đề bao gồm khuôn khổ của việc hình thành luật, các vấn đề giải quyết tranh chấp, một số bộ phận chính trong hệ thống luật pháp Việt Nam.

7 Foundation of Management

This course is an introductory study and analysis of the management process from a general manager’s perspective, with particular attention paid to the area of strategic human resources management. It covers the following topics, among others: the concepts of strategic and tactical organizational planning; organizational design and structure to achieve company objectives; goal setting; leadership skills; employee motivational approaches;…

Quản trị căn bản

Môn học tiếp cận quá trình quản trị từ góc độ của người quản lý, đặc biệt chú trọng vào mảng quản trị nguồn nhân lực cấp chiến lược. Trọng tâm là các kỹ năng và kiến thức cần thiết để quản lý thành công một tổ chức. Các chủ đề bao gồm khái niệm về hoạch định tổ chức cấp chiến lược và chiến thuật; cách thiết kế tổ chức nhằm hướng đến các mục tiêu; kỹ năng lãnh đạo; cách khuyến khích nhân viên,…

8 Introduction to ICT

This course is designed to fit with ICDL- the most common standard for computer skills in the world. This course equips students fundamental knowledge about: Computer essentials; Basic about operating systems and how to use the most popular operating system- MS Windows; Word processing with MS Word; Basic skills in spreadsheet with MS-Excel; prepare presentations with MS PowerPoint; Basic knowledge about databases and using SQL to extract data from database…

Tin học căn bản

Môn học được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn ICDL- vốn là tiêu chuẩn cơ bản về kỹ năng tin học trên thế giới. Sinh viên được cung cấp kiến thức cơ bản về sự quan trọng của Tin học, kiến thức về hệ điều hành và cách sử dụng hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay MS Windows; soạn thảo văn bản với MS Word; sử dụng bảng tính với MS Excel; chuẩn bị thuyết trình với MS Power Point; xử lý, chiết xuất cơ sở dữ liệu với SQL;…

9 Genereal English

This course focuses on General English in the context of business, especially emphasizing the practice of integrated skills. It is a 180-period course (45 lessons, four 50-minutes period per lesson) of business English with work-oriented practice, providing language skills and knowledge necessary for students in their further professional study and future work.

Tiếng Anh căn bản

Nội dung môn học tập trung vào các kỹ năng tiếng Anh cơ bản trong môi trường kinh doanh, đặc biệt nhấn mạnh vào việc thực hành các kỹ năng tích hợp (45 nội dụng phân bổ trong 180 tiết). Giảng dạy theo thiên hướng thực hành trong thực tế tiếng Anh kinh doanh.

10 Business English

This course is designed to aim at developing language skills, providing basic knowledge of business English so as the students can confidently use the language in business-related communications – discussions and presentations, market surveys, data analyses and syntheses, contract compiling, situational analyses and problem solving in investment settings.

Tiếng Anh kinh doanh

Môn học được thiết kế để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, cung cấp kiến cơ bản về tiếng Anh kinh doanh giúp sinh viên có thể sử dụng dễ dàng trong môi trường giao tiếp thực tế: thảo luận và thuyết trình, khảo sát thị trường, phân tích dữ liệu, soạn hợp đồng, phân tích tình huống hay xử lý vấn đề đầu tư.

11 English in ICT

Students will be trained to be familiar with specific English vocabularies used in the field of Information Communication and Technology (ICT), enhance searching, reading and analyzing skills of ICT’s information and documents in English. After all, students are required to be able to discuss in English fluently about some topics of ICT with people working in the field.

Tiếng Anh tin học

Sinh viên sẽ được tiếp xúc và làm quen với hệ thống các từ vựng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin và liên lạc (ICT), nâng cao kỹ năng tìm kiếm, đọc hiểu và phân tích các thông tin và tài liệu tiếng Anh về ICT. Sau cùng, sinh viên kết thúc môn học cần có khả năng thảo luận tốt bằng tiếng Anh về các chủ đề trong lĩnh vực ICT với những người khác làm việc trong lĩnh vực này.

Năm thứ 2/Second Year
12 Applied Statistics in Finance

A continuation of basic statistics. Topics include comparison involving means and proportions, ANOVA, simple linear regression and correlation, multiple linear regression, chi-squared applications, nonparametric methods and factor analysis.

Ứng dụng thống kê trong Tài chính

Đây là môn học kế kiếp của môn Thống kê căn bản. Chủ đề của môn học bao gồm so sánh trung bình và tỷ lệ, phân tích phương sai ANOVA, hồi quy đơn và tương quan, hồi quy đa biến, ứng dụng của Chi-squared, các phương pháp phi tham số và phân tích nhân tố.

13 Principles of Accounting

This course provides fundamental knowledges of accounting to students, including accounting equation, recording procedures, double entry accounting and ledger, preparation of basic financial statements, and accounting for inventory and cost of sales. Chapters are presented in logical way where theory and practices for specific issue are combined so that will help students a sound understanding of accounting knowledge and techniques

Nguyên lý kế toán

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, bao gồm phương trình kế toán, quá trình ghi sổ, nguyên tắc ghi sổ kép, sổ cái, lập báo cáo tài chính đơn giản, kế toán đối với hàng tồn kho và giá vốn hàng bán. Các chương của môn học được trình bày theo một cách lô gíc kết hợp lý thuyết và thực hành, từ đó giúp sinh viên hiểu rõ về các kiến thức và kỹ thuật trong kế toán.

14 Innovation and Creativity

The course is designed to provide learners with fundamental knowledge about managing creativity and innovation in enterprises. The main content includes: sources of creativity and innovation, key factors in the environment of innovation and creativity in enterprises, innovation strategy, innovation and creativity tools

Đổi mới và sáng tạo

Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán, bao gồm phương trình kế toán, quá trình ghi sổ, nguyên tắc ghi sổ kép, sổ cái, lập báo cáo tài chính đơn giản, kế toán đối với hàng tồn kho và giá vốn hàng bán. Các chương của môn học được trình bày theo một cách lô gíc kết hợp lý thuyết và thực hành, từ đó giúp sinh viên hiểu rõ về các kiến thức và kỹ thuật trong kế toán.

15 Computer Programing

This course provides the basic knowledge for students to become familiar with programming and solve problems on computer. After completing this course, students can understand basic programming structures, algorithms and programming techniques. This course takes C program language to illustrate

Lập trình căn bản

Môn học cung cấp kiến thức căn bản cho học viên nhằm làm quen với lập trình và giải quyết vấn đề trên máy tính. Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có khả năng hiểu cấu trúc cơ bản của lập trình, thuật toán và các kỹ thuật lập trình. Môn học sử dung ngôn ngữ C để minh hoạ

16 Information system & Decision support in Finance

This course will cover comprehensively fundamental theory of information systems, especially the management support systems, that provide information and support for decision making by different levels of responsibilities of the managers and business professionals. The course also helps students assess how new and emerging technologies can be used to support decision making in finance in big data era. Besides theory, it additionally helps improving practical computer skills to solve financial management problems

Hệ thống thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong Tài chính

Môn học này tập trung sâu vào các lý thuyết của hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống hỗ trợ quản lý cung cấp thông tin và hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của nhiều cấp độ quản lý khác nhau. Môn học cũng giúp sinh viên tiếp cận phương thức các công nghệ mới có thể thể được sử dụng để hỗ trợ quá trình ra quyết định trong tài chính trong thời đại của dữ liệu lớn. Bên cạnh các nguyên lý, môn học còn cung cấp cho học viên những kiến thức thực hành máy tính để giải quyết các vấn đề quản lý trong tài chính.

17 Introduction to data management and analytics

This course introduces the basic concepts of data management, data analysis techniques, tools used for data analysis, data analysis applications especially in the financial sector. Students will understand the key elements of data management and analytics, and can use tools to analyze data from databases or data warehouses.

Quản lý & phân tích dữ liệu căn bản

 

Môn học giới thiệu khái niệm căn bản của quản trị dữ liệu, các kỹ thuật phân tích dữ liệu công cụ sử dụng trong phân tích dữ liệu, các ứng dụng của phân tích dữ liệu, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Sau khi hoàn thành khoá học, sinh viên có thể sử dụng các công cụ để phân tích dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu.

18 Financial Market and Institutions

This course will provide fundamental principles on how financial market works, and what are the roles of financial insitution in such market. Upon the completion of this course, students will have understandings on the payment system and its recent innovations, how funds are transfered among players in the market, what roles each participant in the market play, why banks and financial instutions are so important in the economy.

Thị trường và các định chế tài chính

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về quá trình hoạt động của thị trường tài chính, vai trò của tổ chức tài chính trên thị trường. Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có hiểu biết sâu về hệ thống thanh toán và những đổi mới gần đây của nó, làm thế nào nguồn vốn được luân chuyển giữa các chủ thể trên thị trường, vai trò của mỗi chủ thể, và tại sao ngân hàng và các tổ chức tài chính lại đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế.

19 Financial management 1

In this course, students study the basic theoretical principles of corporate finance: characteristics of capital sources of firms, financing methods, capital structure and cost of capital, long-term investment activities, analysis of cashflows, credit policy analysis, the impact of corporate income tax to firms’ activities.

Quản trị tài chính 1

Trong môn học này, học viên sẽ tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của tài chính doanh nghiệp, bao gồm đặc điểm của các nguồn vốn trong doanh nghiệp, các phương thức tài trợ trong doanh nghiệp, cấu trúc vốn và chi phí vốn, các hoạt động đầu tư dài hạn, phân tích dòng tiền, phân tích chính sách tín dụng, tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp tới hoạt động của doanh nghiệp.

20 Financial management 2

This course provides students with an understanding of financial management in corporate environment. Topics include analysis and working with financial statements, cash flows, time value of money, discounted cash flows, net present value and other investment criteria, stock valuation and interest rates and bond valuation, risk and return.

Quản trị tài chính 2

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung môn học bao gồm phân tích báo cáo tài chính, dòng tiền, giá trị thời gian của tiền, các dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng và các yếu tố khác trong đầu tư, định giá cổ phiếu và trái phiếu, mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận

21 Financial Statement Analysis

This course helps students improve ability to analyze a company through reading and understanding financial statements of the company, which are balance sheet, income statement and cash flow statement. Besides, working capital management and forecasting are also mentioned.

Phân tích báo cáo tài chính

Môn học giúp học viên tăng cường khả năng phân tích một doanh nghiệp thông qua đọc và hiểu báo cáo tài chính, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Bên cạnh đó, quản lý lưu động và dự báo cũng là những trọng tâm của môn học.

Năm thứ 3/ Third Year
1 Chinese Conversation and Listening (I) Nghe nói tiếng Trung (I)
2 Chinese Conversation and Listening (II) Nghe nói tiếng Trung (II)
3 Leadership and Teamwork

This course is designed to cope with world challenge in urgent need of innovative leaders, especially, teamwork leadership skills. The knowledge required for solving conflicts and disagreement caused by different culture, ethnics, personal background, etc. are emphasized in this course.

Lãnh đạo và Làm việc nhóm

Môn học được thiết kế để giúp người học đối mặt với những thách thức hiện nay về sự cần thiết các lãnh đạo có tính đổi mới, đặc biệt có các kỹ năng lãnh đạo làm việc nhóm. Kiến thức đòi hỏi cho quá trình xử lý mâu thuẫn, bất đồng từ sự khác biệt trong văn hóa, chủng tộc, nền tảng cá nhân,… được nhấn mạnh trong môn này.

4 Entrepreneurship Management

This course studies the process of entrepreneurship and its central role in new and emerging ventures. This course will give an introduction to how new enterprises are developed by applying entrepreneurship, creativity and strategic planning. The entrepreneurship education, entrepreneurial mind and creativity, opportunity recognition, design thinking,… are covered in this course.

Quản trị khởi nghiệp

Môn học nghiên cứu quá trình khởi nghiệp và vai trò trung tâm của nó trong các doanh nghiệp mới nổi. Sinh viên sẽ được giới thiệu cách các doanh nghiệp mới phát triển thông qua việc áp dụng quá trình khởi nghiệp, sáng tạo và hoạch định có tính chiến lược. Các chủ đề như đào tạo tinh thần khởi nghiệp, tư duy khởi nghiệp và sáng tạo, cách nhận biết cơ hội, tư duy có tính thiết kế,… được truyền tải trong môn này.

5 Introduction of Financial Technology and Implementation

The purpose is to teach the basic skill of Computers and Programming and help students to learn the advanced courses. The topics include introduction to computer science and programming, overview of financial programming language, data storage, data manipulation, algorithms and trading, artificial intelligence and database systems.

Tổng quan về công nghệ tài chính và triển khai thực hiện

Môn học tập trung đào tạo kỹ năng cơ bản về tin học và lập trình, chuẩn bị nền tảng cho những môn học về sau.Các chủ đề bao gồm giới thiệu về khoa học máy tính và lập trình, tổng quan ngôn ngữ lập trình trong lĩnh vực tài chính, lưu trữ dữ liệu, thuật toán và trao đổi, trí tuệ nhân tạo, hệ thống cơ sở dữ liệu.

6 Financial Database Management and Application

The purpose of this course is to teach the basic skill of database management and application of financial field. This course will include: introduction to database environment, cost and risk of database technology, components of database environment, development of financial database, physical design and module of property,…

Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu tài chính

Mục đích của môn học này nhằm đào tạo những kỹ năng cơ bản về quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực tài chính. Các chủ đề bao quát trong môn học bao gồm: giới thiệu về môi trường CSDL, chi phí và rủi ro của công nghệ quản lý CSDL, các cấu phần của môi trường này, sự phát triển của CSDL tài chính, thiết kế vật lý và các đơn vị tài sản,…

7 Investments

This course starts with an introduction to the investment and financial instruments. It then leads to the basic utility theory under uncertainty and the discussions on how to make optimal decision under uncertainty. It will focus on the concepts of risk and return, diversification, assets allocation, efficient markets, market anomalies and behavioral finance.

Đầu tư

Môn học bắt đầu bằng việc giới thiệu về hoạt động đầu tư và các công cụ tài chính. Sinh viên sau đó sẽ được biết về lý thuyết hữu dụng cơ bản trong môi trường không chắc chắn, từ đó thảo luận cách để đưa ra quyết định tối ưu trong môi trường này. Các chủ đề tập trung vào khái niệm rủi ro và lợi tức, sự đa dạng hóa, phân bổ tài sản, thị trường hiệu quả, các bất thường của thị trường và tài chính hành vi.

8 Financial Big Data Analytics

The course is designed to enable students to (1) comprehend the definitions of financial big data, so as to establish their capabilities of access big data, collection of financial data, cleaning and summarizing data via using R or Python and their package, (2) effectively analyze the optimization methods of financial information, as well as deliver and communicate the processes and the outcomes of business operations, to further assist practitioners in the improvement of operating performance.

Phân tích dữ liệu tài chính qui mô lớn

Môn học thiết kế để sinh viên có thể (1) có cái nhìn tổng thể về khái niệm dữ liệu lớn trong tài chính, các khả năng tiếp cận nguồn dữ liệu này, việc thu thập dữ liệu, lọc và tổng hợp trong qua ngôn ngữ R và Python, (2) phân tích một cách hiệu quả các phương pháp tối ưu hóa thông tin tài chính, cũng như việc truyền tải và thể hiện dưới dạng hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

9 E-Commerce and Financial Marketing

The objective of the course is to introduce the critical concepts, theory, and practices of electronic commerce. The course can provide students understanding of how electronic commerce is influencing business, government, consumer, and individual and help students to build up their knowledge.

Thương mại điện tử và Marketing tài chính.

Mục tiêu của môn học nhằm giới thiệu những khái niệm nền tảng, lý thuyết và các hoạt động thương mại điện tử trong thực tế. Sinh viên sẽ được tìm hiểu cách thức mà thương mại điện tử tác động tới quá trình kinh doanh, hoạt động chính phủ, hoạt động của người tiêu dùng, các cá nhân.

10 Investment Portfolio Analysis

Portfolio analysis is the process of looking at every investment held within a portfolio and evaluating how it affects the overall performance. Portfolio analysis seeks to determine the variance of each security, the overall beta of the portfolio, the amount of diversification and the asset allocation within the portfolio. Several modern portfolio theories are widely used in practice in the financial industry.

Phân tích danh mục đầu tư

Phân tích danh mục đầu tư là hành động xem xét tất cả các khoản đầu tư trong danh mục và đánh giá tác động của chúng tới hoạt động tổng thể. Quá trình này đánh giá mức độ biến động của từng loại chứng khoán, giá trị beta tổng thể của danh mục, mức độ đa dạng hóa và phân bổ tài sản trong danh mục. Một số lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại đang được sử dụng rộng rãi trong ngành tài chính.

11 Financial Information System

This course exposes students to the basic knowledge and practical skills in the financial information system. The topics include financial calculation, financial trading system (microstructure), application of investment, financial planning system and managerial decision making, strategic management, financial system design, managing change and innovation.

Hệ thống thông tin tài chính

Môn học cung cấp những kiến thức căn bản và các kỹ năng thực tế khi tiếp cận với hệ thống thông tin tài chính. Các chủ đề giảng dạy bao gồm: tính toán tài chính, hệ thống giao dịch tài chính (cấu trúc vi mô), việc áp dụng trong quá trình đầu tư, hệ thống hoạch định tài chính và đưa ra quyết định, quản trị cấp độ chiến lược,…

12 Application of Financial Software Package

This course requires students to build basic knowledge about how to apply chart, table and statistics for business through Microsoft Excel spreadsheet. Other tools in financial application will also be introduced like collaboration with track changes, functions, audit formulas and queries, chart editing and pivot tables, and macros and VBA application.

Nhóm phần mềm ứng dụng trong tài chính

Môn học này cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và cách sử dụng bảng biểu, thống kê vào kinh doanh thông qua bảng tính Microsoft Excel. Các công cụ khác được áp dụng trong lĩnh vực tài chính như phối hợp theo dõi thay đổi, các hàm, lập công thức và truy xuất kiểm tra, chỉnh sửa bảng biểu, các ứng dụng VBA,… cũng được giới thiệu cho sinh viên

13 Behavioral Finance

This course is designed to provide students comprehensive understandings in advanced theories regarding market efficiency, anomalies and investor’s bahavior. To understand topics regarding: market efficiency, anomalies, event studies, overreaction, momentum, prospect theory, framing, mental accouting, status quo bias, overconfidence, anchoring.

Tài chính hành vi

Môn học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết tổng quát về những lý thuyết hiện đại nhất hiện nay về thị trường hiệu quả, những bất thường, hành vị của nhà đầu tư. Các chủ đề giảng dạy bao gồm: sự hiệu quả của thị trường, các bất thường, nghiên cứu sự kiện, phản ứng thái quá, sự quán tính, lý thuyết triển vọng, kế toán tâm lý,…

Năm thứ 4/ Fourth Year
14 Chinese Reading and Writing (I) Đọc viết tiếng Trung (I)
15 Marketing Management

This course aims to provide necessary innovative ideas, concepts and communication skills of financial service marketing for students. Students will obtain capabilities and skills of financial investment and marketing practice. In addition, through multiple lecturing design of theory and practice in bank, insurance, security, and investment consulting industries, students are able to develop proposal and strategy of financial service marketing.

Quản trị Marketing

Môn học cung cấp cho học viên những khái niệm, công cụ và kỹ năng cần thiết liên quan đến marketing dịch vụ tài chính. Học viên sẽ được phát triển những kỹ năng và năng lực trong đầu tư và marketing tài chính. Ngoài ra, thông qua sự kết hợp giữa lý thuyết và các bài tập thực hành liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán và các công ty tư vấn đầu tư, sinh viên sẽ có khả năng tự xây dựng đề cương và chiến lược marketing dịch vụ tài chính.

16 Financial Research Method

This course aims to introduce the advanced financial research method and programming of R, Eviews and Stata. Case studies and assignment are also used in this course. This course is designed in particular to cultivate students’ skill of financial theory and application.

Phương pháp nghiên cứu tài chính Môn học giới thiệu các phương pháp nghiên cứu nâng cao trong tài chính và lập trình với R, Eviews và Stata. Nghiên cứu tình huống được sử dụng trong môn học. Môn học được thiết kế để trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết tài chính và những ứng dụng của chúng.
17 Financial Innovation

This course is designed to be familiar with fundamentals of financial derivatives and structured products covering forwards, futures, swaps, and options. Students will have good knowledge of how these products work, how they are used, how they are priced and how financial institutions hedge their risk when they trade the products. It is required for students to write simple programs to price these financial derivatives

Đối mới sáng tạo tài chính

Môn học được thiết kế để giúp sinh viên làm quen với những vấn đề cơ bản về các sản phẩm tài chính phái sinh bao gồm hợp đồng kỳ hạn, tương lai, hoán đổi và quyền chọn. Học viên sẽ tìm hiểu các sản phẩm đó hoạt động như thế nào, được sử dụng như thế nào, được định giá như thế nào, và các tổ chức tài chính phòng ngừa rủi ro bằng các sản phẩm đó như thế nào.

18 Investment Analytics and Technology Application

The course equipts students advanced understanding the investment analytics and their technology application. The course modules include introduction to financial market, portfolio management, simulation of security trading, smart investment strategy, technology application on mutual fund futures and options management and financial network management.

Phân tích đầu tư và ứng dụng công nghệ

Môn học trang bị cho học viên những kiến thức mới nhất trong phân tích đầu tư và việc áp dụng công nghệ trong phân tích đầu tư. Môn học bao gồm các học phần như giới thiệu về thị trường tài chính, quản trị danh mục đầu tư, mô phỏng giao dịch chứng khoán, chiến lược đầu tư thông minh, áp dụng công nghệ trong quản lý hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai, và quản trị mạng lưới tài chính.

19 International Financial Management

This course studies international financial markets, and the economics behind decision-making about investment in the international context. The topics of interest start with discussing major investment vehicles, the instruments, the markets, as well as the concepts and the techniques used to analyze those investments are then reviewed. Following the introduction, the important notion of arbitrage would be given and emphasized throughout the course. The determination of exchange rates is another focal point.

Quản trị tài chính quốc tế

Môn học này nghiên cứu thị trường tài chính quốc tế, và những lý thuyết cơ sở của việc ra quyết định đầu tư trong môi trường quốc tế. Môn học bắt đầu với việc bàn luận về các công cụ và phương tiện đầu tư, thị trường đầu tư, cũng như các kỹ thuật sử dụng để phân tích đầu tư. Sau đó, môn học tiếp tục đi sâu vào các vấn đề quan trọng của arbitrage. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá cũng được nghiên cứu trong môn học

20 Topics in Financial Technology

This course illustrates the capstones learning in sorting out the issues facing of financial technology, assessing alternatives, and illuminating the effects of any particular choice. The financial technology should be the focus of statkeholders’ concern and it helps managers understand the impact of the firm on the world around it.

Chuyên đề về Công nghệ tài chính

Môn học phân loại và chỉ ra những vấn đề trong công nghệ tài chính, đánh giá các phương án có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề, và làm sáng tỏ những tác động của các phương án đó. Công nghệ tài chính là vấn đề thu hút sự quan tâm của các chủ thể tham gia thị trường; nó giúp người quản lý hiểu được doanh nghiệp và những vấn đề liên quan.

21 Topics in Financial Institution and Management

This course will review all major types of financial institutions, their specific features and activities. The course focuses on nature, sources, measurement and management tools for different types of risks such as interest rate, market, liquidity, capital, foreign exchange, etc.

Chuyên đề quản trị các tổ chức tài chính

Môn học tổng kết lại tất cả những vấn đề chính của tổ chức tài chính, đặc điểm riêng biệt và những hoạt động của chúng. Môn học tập trung vào bản chất, nguồn gốc, cách đo lường và các công cụ quản lý đối với các loại rủi ro khác nhau như rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro vốn, rủi ro ngoại hối,…

22 Topics in Investment Management

This course focuses on the knowledge in the field of investment and emphasizes the theory behind investment instruments, portfolio management, market efficiency and market anomalies. The course will discuss various asset classes and financial investment strategies. Contents related to modern financial theory will be introduced include: risk and return, efficient diversification, CAPM&APT, efficient market hypothesis , market anomalies and behavioral finance.

Chuyên đề quản lý đầu tư

Môn học tập trung vào các kiến thức trong đầu tư, nhấn mạnh vào các lý thuyết cơ sở của công cụ đầu tư, quản trị danh mục đầu tư, thị trường hiệu quả và lợi nhuận bất thường. Môn học sẽ bàn luận những loại tài sản và chiến lược đầu tư khác nhau. Nội dung liên quan bao gồm: rủi ro và lợi nhuận, đa dạng hoá hiệu quả, CAPM và APT, lý thuyết thị trường hiệu quả, lợi nhuận bất thường và tài chính hành vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *