PGS.TS. Lê Thanh Tâm

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Chức vụ : Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc:  0909.342.488

E-mail: tamlt@neu.edu.vn

PGS.TS. Đỗ Hoài Linh

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 12/4/1982

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0912.797.782

E-mail: linhdh@neu.edu.vn


 

GS.TS Nguyễn Văn Nam

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1954

Chức vụ : Giảng viên cao cấp

Điện thoại liên lạc: 0922.223.456

E-mail: nguyenvannam@neu.edu.vn

PGS.TS Phan Thị Thu Hà

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1959

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.040.278

E-mail: hapt@neu.edu.vn

TS. Khúc Thế Anh

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 26/4/1990

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0936.322.828

E-mail: anhkt@neu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thành Trung

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1987

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.755.240

E-mail: thanhtrung@neu.edu.vn

TS. Trần Trọng Phong

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 02/11/1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0915548566

E-mail: phongtt@neu.edu.vn

ThS. Cao Đông Hưng

06 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc:

E-mail: caohung1410@gmail.com

TS. Phùng Thanh Quang

06 tháng 10, 2017

Phùng Thanh Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1984

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.657.189

E-mail: quangpt@neu.edu.vn

TS. Trần Phước Huy

06 tháng 10, 2017

Trần Phước Huy

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0905.335.007

E-mail: huytp@neu.edu.vn

« | 1 | 2 | »

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top