PGS.TS Cao Thị Ý Nhi

15 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Chức vụ : Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0983.111.828

E-mail:nhicy@neu.edu.vn

TS. Đoàn Phương Thảo

15 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh:1977

Chức vụ : Phó trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0904.165.005

E-mail: thaodp@neu.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Hữu Tài

15 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 1954

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0903.222.300

E-mail: tainh@neu.edu.vn

TS. Đặng Anh Tuấn

15 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 1976

Chức vụ : Phó Viện trưởng

Điện thoại liên lạc:0983.664.485

E-mail: tuanda@neu.edu.vn

TS. Phạm Thành Đạt

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.499.870

E-mail: datpt@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Hoài Phương

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1982

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0983.838.858

E-mail: phuong.fbf@gmail.com

ThS. Trần Anh Ngọc

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1992

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc:0974.258.448

E-mail: ngocta@neu.edu.vn

ThS. Ngô Thanh Xuân

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1989

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0934.559.557

E-mail: xuantn@neu.edu.vn

ThS. Hoàng Trung Lai

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0944.656.365

E-mail: laiht@neu.edu.vn

« | 1 | 2 | »

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top