TS. Phan Hữu Nghị

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 13/05/1976

Chức vụ : Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0912.101.209

E-mail: nghiph@neu.edu.vn

PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Dương

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1977

Chức vụ : Phó trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0989.308.846

E-mail: duongnt@neu.edu.vn

TS. Phạm Xuân Hòa

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh:

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.350.676

E-mail: hoapx@neu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Loan

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0936.449.966

E-mail: loanntq@neu.edu.vn

ThS. Trần Anh Tú

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0919.082.363

E-mail: tuta@neu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Thanh Thủy

08 tháng 10, 2017

Phạm Thị Thanh Thủy (Giảng viên đi học nước ngoài)

Ngày, tháng, năm sinh: 1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0916.441.999

E-mail:

ThS. Bùi Đỗ Vân

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1988

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0945.364.668

E-mail: buidovan@neu.edu.vn

ThS. Hà Kiều Oanh

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1987

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0983.802.987

E-mail: oanhhk@neu.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Kim Dung

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1986

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0909.054.586

E-mail: kimdung.fbf@gmail.com

ThS Đinh Hương Thảo

07 tháng 10, 2017

Họ và tên: Đinh Hương Thảo

Ngày, tháng, năm sinh: 1990

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0969.168.159

E-mail: thaodh@neu.edu.vn

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top