PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

10 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 04/07/1976

Chức vụ : Trưởng Bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0912.346.692

E-mail: huenm@neu.edu.vn

TS. Lê Hương Lan

10 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1972

Chức vụ : Phó Trưởng bộ môn

Điện thoại liên lạc: 0937.156.568

E-mail: lanlh@neu.edu.vn

PGS.TS. Trần Đăng Khâm

09 tháng 05, 2018

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1965

Chức vụ : Giảng viên cao cấp

Điện thoại liên lạc: 0989.195.955

E-mail: khamtd@neu.edu.vn


TS. Phạm Việt Hùng

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1984

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0912.373.388

E-mail: phamviethung@neu.edu.vn

TS. Lê Hoàng Anh

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 16/2/1990

Chức vụ : Giảng viên

Điện thoại liên lạc: 01234.154.655

E-mail: anhlh@neu.edu.vn

TS. Vũ Thị Thúy Vân

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 15/7/1987

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.133.631

E-mail: thuyvan@neu.edu.vn

ThS. Nguyễn Hương Giang

08 tháng 10, 2017

Ngày, tháng, năm sinh: 1985

Chức vụ : Giảng Viên

Điện thoại liên lạc: 0904.277.595

E-mail: giangnhck@neu.edu.vn

CHECK-IN NEU CÙNG SBF

Top