Chương trình liên kết 2 + 2 ngành Công nghệ Tài chính hợp tác với ĐH Á Châu

STT Tên môn học tiếng Việt Tên môn học tiếng Anh Tín chỉ
Năm thứ 1 34
1 Tiếng Anh căn bản Genereal English 12
2 Tiếng Anh kinh doanh Business English 3
3 Tiếng Anh tin học English in ICT 3
4 Kinh tế học Vĩ mô Macroeconomics 3
5 Kinh tế học Vi mô Microeconomics 3
6 Toán cao cấp 1 Linear Algebra and its application in Economics and Business 2
7 Toán cao cấp 2 Calculus and its application in Economics and Business 2
8 Thông kê căn bản Introduction to Statistics 3
9 Tin học căn bản Introduction to ICT 3
Năm thứ 2 30
10 Quản lý học căn bản Foundation of Management 3
11 Luật đại cương Principles of Law 3
12 Ứng dụng thống kê trong Tài chính Applied Statistics in Finance 2
13 Nguyên lý kế toán Principles of Accounting 3
14 Đổi mới và sáng tạo Innovation and Creativity 2
15 Lập trình căn bản Computer Programing 2
16 Hệ thống thông tin và hỗ trợ ra quyết định trong Tài chính Information system & decision support in Finance 2
17 Quản lý & phân tích dữ liệu căn bản Introduction to data management and analytics 2
18 Thị trường và các định chế tài chính Financial Market and Institutions 4
19 Quản trị tài chính 1 Financial management 2 3
20 Quản trị tài chính 2 Financial management 2 2
21 Phân tích báo cáo tài chính Financial Statement Analysis 2
Tổng số tín chỉ của học phần của NEU 64

 

Danh sách các môn học và số tín chỉ của Trường ĐH Á Châu

STT Tên môn học tiếng Việt Tên môn học tiếng Anh Tín chỉ
Năm thứ 3 37
1 Chinese Conversation and Listening (I) Nghe nói tiếng Trung (I) 2
2 Chinese Conversation and Listening (II) Nghe nói tiếng Trung (II) 2
3 Leadership and Teamwork Lãnh đạo và Làm việc nhóm 3
4 Entrepreneurship Management Quản trị khởi nghiệp 3
5 Introduction of Financial Technology and Implementation Tổng quan về công nghệ tài chính và triển khai thực hiện 3
6 Financial Database Management and Application Quản lý và ứng dụng cơ sở dữ liệu tài chính 3
7 Investments Đầu tư 3
8 Financial Big Data Analytics Phân tích dữ liệu tài chính qui mô lớn 3
9 E-Commerce and Financial Marketing Thương mại điện tử và Marketing tài chính và 3
10 Investment Portfolio Analysis Phân tích danh mục đầu tư 3
11 Financial Information System Hệ thống thông tin tài chính 3
12 Application of Financial Software Package Nhóm phần mềm ứng dụng trong tài chính 3
13 Behavioral Finance Tài chính hành vi 3
Năm thứ 4 27
14 Chinese Reading and Writing (I) Đọc viết tiếng Trung (I) 3
15 Marketing Management Quản trị marketing 3
16 Financial Research Method Phương pháp nghiên cứu tài chính 3
17 Financial Innovation Đối mới sáng tạo tài chính 3
18 Investment Analytics and Technology Application Phân tích đầu tư và ứng dụng công nghệ 3
19 International Financial Management Quản trị tài chính quốc tế 3
20 Topics in Financial Technology Chuyên đề về Công nghệ tài chính 3
21 Topics in Financial Institution and Management Chuyên đề quản trị các tổ chức tài chính 3
22 Topics in Investment Management Chuyên đề quản lý đầu tư 3
Tổng số tín chỉ của học phần của AU 64

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *