Thông báo về việc nhận đơn đề nghị xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ II (đợt 2) và học kỳ hè năm học 2020-2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo về việc nhận đơn đề nghị xem lại bài thi kết thúc học phần học kỳ II (đợt 2) và học kỳ hè năm học 2020-2021

Chi tiết thông tin trong file đính kèm: TB-ĐHKTQD-30-9-2021.pdf(https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-ve-viec-nhan-don-de-nghi-xem-lai-bai-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-ii-dot-2-va-hoc-ky-he-nam-hoc-2020-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.