Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Thông báo Quyết định về việc ban hành Quy định về Liêm chính học thuật trong học tập, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chi tiết xem tại: 1786-QĐ-ĐHKTQD-12-10-2021.pdf

  (https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-liem-chinh-hoc-thuat-trong-hoc-tap-dao-tao-va-nghien-c

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.