Thông báo Thời khóa biểu khóa 63 ĐHCQ và Thời khóa biểu liên thông ĐHCQ (VB2) – K63 Kỳ mùa thu 2021

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo Thời khóa biểu khóa 63 ĐHCQ và Thời khóa biểu liên thông ĐHCQ (VB2) – K63 Kỳ mùa thu 2021.

1. Thông báo Thời khóa biểu khóa 63 ĐHCQ xem chi tiết tại: Thông báo TKB K63_Kỳ mùa Thu 2021.pdf

->Chi tiết thời khóa: TKB kỳ THU_2021_K63_Ban hành.xlsx

2. Thông báo Thời khóa biểu liên thông ĐHCQ (VB2) – K63 Kỳ mùa thu 2021 xem chi tiết tại: Thông báo TKB LTVB2CQ_K63_Kỳ mùa Thu 2021.pdf

-> Chi tiết thời khóa biểu: TKB kỳ THU_2021_VB2CQK63_Ban hành.xlsx(https://neu.edu.vn/vi/thong-bao-1424/thong-bao-thoi-khoa-bieu-khoa-63-dhcq-va-thoi-khoa-bieu-lien-thong-dhcq-vb2-k63-ky-mua-thu-2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.