TS Đỗ Thị Thu Thủy

GIỚI THIỆU GIẢNG VIÊN

I. TÓM TẮT

Họ và tên: TS. Đỗ Thị Thu Thuỷ
Ngày, tháng, năm sinh: 31 tháng 08 năm 1985
Chức vụ : Giảng viên
Đơn vị công tác: Bộ môn Tài chính quốc tế
Điện thoại liên lạc: 0984.318.318
E-mail: Thuydtt3108@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngành học: Tài chính – Ngân hàng  
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Năm tốt nghiệp: 2007
2. Sau đại học  
Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: MBA Năm cấp bằng: 2009
Nơi đào tạo: CFVG
Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Năm cấp bằng: 2018

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian Đề tài cấp(NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Đánh gia tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường ngân hàng Việt Nam, mã số ĐTĐL.XH.09/15 2013 Đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, CNĐT: TS.Lương Thái Bảo Thành viên
2 Đánh gia tính minh bạch, hiệu quả và bền vững của thị trường ngân hàng Việt Nam, mã số ĐTĐL.XH.09/15 2013 Đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN độc lập cấp quốc gia, CNĐT: PGS.TS Đặng Ngọc Đức Thành viên

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố:

TT Tên công trình Năm công bố Nơi công bố(Tên tạp chí, tên hội thảo, nhà xuất bản…) Trách nhiệm tham gia
1 Hạn chế hành vi chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam 2013 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán, số tháng 4/2013 Tác giả
2 Vai trò của quản trị rủi ro thương hiệu tại các NHTM Việt Nam hiện nay 2013 Tạp chí Thị trường Giá cả, số tháng 4/2013  Đồng tác giả
3 Tài chính tiền tệ quốc tế 2012 NXB ĐHKTQD Đồng tác giả
4    Tăng cường tín dụng cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2014 Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Khơi thông nguồn vốn cho phát triển kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, tháng 12/2014 Đồng tác giả
5 Kinh nghiệm thế giới và bài học đối với Việt Nam về hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 2015 Kỷ yếu hội Thảo khoa học quốc gia Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập, tháng 1/2015 Đồng tác giả
6 Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam 2015 Tạp chí kinh tế và dự báo, số 8, kỳ 2 tháng 4/2015  Đồng tác giả
7 Đánh giá hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) của các ngân hàng thương mại Việt nam sau bốn năm thực hiện đề án tái cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 2015 Kỷ yếu hội thảo Phát triển kinh tế – xã hội và ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, tháng 12/2015 Đồng tác giả
8 Thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong thời kỳ hội nhập 2016 Tạp chí Công Thương, số 4 – tháng 04/2016 Đồng tác giả
9 Cán cân vãng lai của Việt Nam 2010-2015 và một số khuyến nghị chính sách giai đoạn 2016 -2020 2016 Kỷ yếu Hội Thảo khoa học quốc gia “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, 2016 Đồng tác giả
10 Tự do hoá đầu tư trong AEC – triển vọng và thách thức thu hút FDI của Việt Nam 2016 Kỷ yếu Hội Thảo khoa học quốc gia “Hoạt động tài chính quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập mới, 2016 Đồng tác giả
11 Đánh giá một số chỉ số về lành mạnh tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 2016 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Hoàn thiện thể chế cho sự phát triển bền vững hệ thống NH Việt Nam giai đoạn 2010-2020, 2016 Đồng tác giả
12 Đánh giá tác động của các yếu tố vi mô đến đòn bẩy tài chính tại các NHTM Việt Nam 2016 Tạp chí Kinh tế & phát triển số 230 (II) tháng 8/2016. Đồng tác giả
13 Phát triển công nghiệp hỗ trợ để thu hút FDI vào Việt Nam 2017 Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 08 tháng 3/2017 Tác giả
14 Tác động của thu hút FDI đến GDP của CHDCND Lào sau 30 năm đổi mới(1985 -2015), 2017 Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 07, tháng 03/2017. Đồng tác giả
15 Tác động của cắt giảm thuế quan theo hiệp định ATIGA đến xuất – nhập khẩu của Việt Nam 2017 Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 13 – tháng 05/2017 Đồng tác giả
16 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng các doanh nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp FDI – Nghiên cứu trường hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2017 Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 243 (II), tháng 9/2017 Tác giả
17 Giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc 2017 Tạp chí Thông tin và Dự báo Kinh tế -Xã hội, số 139, tháng 7/2017. Tác giả
18 Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ của Hàn Quốc và một số đề xuất cho Việt Nam 2017 Tạp chí thông tin và dự báo Kinh tế – Xã hội, tháng 12/2017. Đồng tác giả
19  Lợi thế so sánh của một số ngành mũi nhọn Việt Nam khi tham gia thương mại quốc tế 2018 Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 118, 119 tháng 1&2 năm 2018. Đồng tác giả
20 Đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô và vi mô đến vấn đề nợ xấu tại các NHTM của Việt Nam giai đoạn 2012 – 2016 2017 Hội thảo “Phát triển thị trường mua bán nợ và xử lý nợ xấu tại Việt Nam”, tháng 12/2017 Đồng tác giả

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.